جزوات

جزوات زیر جهت ارائه به مشتریان در شرکت مهندسی افشان کابل تهیه شده است:
 • مخابرات نوری و چگونگی انتشار امواج الکترومغناطیسی در فیبرنوری
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل IFS-9 شرکت اینواینسترومنت
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل IFS-10 شرکت اینواینسترومنت
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل View-1 شرکت اینواینسترومنت
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل View-3 شرکت اینواینسترومنت
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل View-5 شرکت اینواینسترومنت
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل View-7 شرکت اینواینسترومنت
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل View-12R شرکت اینواینسترومنت
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل X60-2000 شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل X60-3000 شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل X60-6000 شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل X75 شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل X77 شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل μ-LID شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل OS2-LID شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل OS3-LID شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه OTDR مدل OV-1000 شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه OTDR مدل ۳۴۰ شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه OTDR مدل FTB-200 شرکت Exfo
 • طرزکار دستگاه OTDR مدل FTB-1 شرکت Exfo
 • طرزکار دستگاه OTDR مدل FTB-200 V2 شرکت Exfo
 • طرزکار دستگاه OTDR مدل FTB-400 شرکت Exfo
 • طرزکار دستگاه OTDR مدل FTB-500 شرکت Exfo
 • طرزکار دستگاه OTDR مدل View-500 شرکت اینواینسترومنت
 • بسته آموزشی مخابرات نوری
 • بسته های آموزشی تجهیزات جوش فیبرنوری (دستگاه فیوژن اسپلایسر)
 • بسته های آموزشی روش مفصل بندی فیبرنوری
 • بسته های آموزشی انواع تجهیزات پسیو شبکه فیبرنوری
 • بسته آموزشی نظارت و مانیتورینگ شبکه های فیبرنوری
 • بسته آموزشی حسگر ها(سنسور) فیبرنوری

تعمیرات تخصصی

تعمیرات تخصصی

تعمیر ، تنظیم ، ارتقاء و سرویس دستگاه های جوش تارنوری مجهز به انواع مختلف سیستم های همترازی

 • LID ( Local Injection & Detection )
 • CDS ( Core Detection System )
 • L-PAS ( Lens – Profile Alignment System )
 • WISP ( Warm Image Splice Processing )
 • DACAS ( Digital Analysis Core Alignment System )
 • PAS ( Profile Alignment System )
 • IPAS ( Image Pattern Analysis Alignment System )
 • PAT ( Power Alignment Technology )
 • HDCM ( High Definition Core Monitoring )

تعمیر ، تنظیم ، ارتقاء و سرویس دستگاه عیب یابی تارنوری (OTDR) و سایر تجهیزات آزمون شبکه تارنوری

تعمیر دستگاه های جوش فیبرنوری (فیوژن اسپلایسر ) ساخت شرکت کورنینگ و سیکور  (RXS ،Siecor و Corning)

 • X60
 • X60-2000
 • X60-3000
 • X60-6000
 • A60
 • X75
 • X77
 • X77-i
 • µ- LID
 • µ- CDS
 •  iLED
 • OPTISPLICE 1
 •  OS2 – LID
 •  OS3 – LID
 •  X90
 •  X90e

تعمیر دستگاه های جوش فیبرنوری (فیوژن اسپلایسر ) ساخت شرکت اینو اینتسترومنت کره جنوبی  (Inno Instrument)

تعمیر دستگاه های تست فیبرنوری (OTDR) ساخت شرکت اینو اینتسترومنت کره جنوبی  (Inno Instrument)

تعمیر تعمیر سایر تجهیزات تست شبکه فیبرنوری

 • Power meter
 • Light Source
 • VFL قلم نوری

تعمیر دستگاه های جوش فیبر نوری (فیوژن اسپلایسر ) ساخت شرکت فوجیکورا   (FujiKura)

 • FSM-40S
 • FSM-50S
 • FSM-60S
 • FSM-70S
 • FSM-80S