جزوات

جزوات زیر جهت ارائه به مشتریان در شرکت مهندسی افشان کابل تهیه شده است:
 • مخابرات نوری و چگونگی انتشار امواج الکترومغناطیسی در فیبرنوری
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل IFS-9 شرکت اینواینسترومنت
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل IFS-10 شرکت اینواینسترومنت
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل View-1 شرکت اینواینسترومنت
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل View-3 شرکت اینواینسترومنت
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل View-5 شرکت اینواینسترومنت
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل View-7 شرکت اینواینسترومنت
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل View-12R شرکت اینواینسترومنت
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل X60-2000 شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل X60-3000 شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل X60-6000 شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل X75 شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل X77 شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل μ-LID شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل OS2-LID شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه جوش فیبرنوری مدل OS3-LID شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه OTDR مدل OV-1000 شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه OTDR مدل 340 شرکت کورنینگ
 • طرزکار دستگاه OTDR مدل FTB-200 شرکت Exfo
 • طرزکار دستگاه OTDR مدل FTB-1 شرکت Exfo
 • طرزکار دستگاه OTDR مدل FTB-200 V2 شرکت Exfo
 • طرزکار دستگاه OTDR مدل FTB-400 شرکت Exfo
 • طرزکار دستگاه OTDR مدل FTB-500 شرکت Exfo
 • طرزکار دستگاه OTDR مدل View-500 شرکت اینواینسترومنت
 • بسته آموزشی مخابرات نوری
 • بسته های آموزشی تجهیزات جوش فیبرنوری (دستگاه فیوژن اسپلایسر)
 • بسته های آموزشی روش مفصل بندی فیبرنوری
 • بسته های آموزشی انواع تجهیزات پسیو شبکه فیبرنوری
 • بسته آموزشی نظارت و مانیتورینگ شبکه های فیبرنوری
 • بسته آموزشی حسگر ها(سنسور) فیبرنوری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *